Til hovedinnhold
Ledig plass

Vi tilbyr alle elevar med ulike funksjonsevner og tilpassingsbehov, å vere integrerte på den linja dei ynskjer. Vi skreddersyr kvardagen til å møte dine behov og interesser. Valet er ditt.

Tilpassa Sunnfjord er basert på at alle elevar med ulike funksjonsevner eller tilpassingsbehov har rett til eit fullverdig og likeverdig år på folkehøgskule. Grunntanken er at også elevar med tilpassingsbehov skal få vere med å bestemme over sin eigen kvardag og kva dei synes er meiningsfullt å vere med på.   

Vår modell opnar også for å tilretteleggje eit opplegg for dei elevane som søkjer på ordinært grunnlag og som til dømes treng tilpassing med barn i barnehage, eller grunna ulike typar funksjonsnedsetting. Eleven veljer fritt kva linje han eller ho ønskjer å gå på.  Vi skreddarsyr både undervisningsopplegg og bu-situasjon ut ifrå kapasitet, behov og meistringsnivå. Målet er at eleven er med på ei av dei eksisterande linjene våre.

Tilpassa Sunnfjord legg til rette for å vere med på den vanlege undervisninga, men kan også inkludere tilpassa undervisning i praktiske og sosiale fag som butrening, økonomi, matlaging, og kropp og helse når det er behov for det. Målet er sjølvstendiggjering i trygge omgjevnadar. Du får sjanse til å meistre utfordringar i kvardagslivet, slik at du i størst mogeleg grad blir rusta til eit liv i eigen bustad, med jobb og i lokalmiljøet.

Elevar som søkjer på særskilt grunnlag kan få tildelt plass før 1. februar. Søk tidleg! Send gjerne ein epost til rektor, eller bruk søknadsskjemaet.

OBS: Prisen vil variere alt etter kva linje du skal følgje! Prisen som ligg inne er eit døme. Ta kontakt med skulen for å finne ut kva prisen for eit skuleår vil bli.

På Tilpassa Sunnfjord er det plass til alle som treng tilpassing i større eller mindre grad. Alle har rett til å gå på folkehøgskule. Ta kontakt med skulen for vegleiing til å søke økonomisk støtte.

Dette vil du lære

For elevar med behov for hjelp i kvardagslivet har vi eit miljøteam som kan legge til rette for praktisk og sosial støtte, også utanom undervisningstid. Ved behov for bu-trening vil ADL-fag inngå i undervisninga, td matlaging, økonomi, reinhald etc. Det blir utarbeida ein personleg plan for kvar elev i samarbeid med miljøteamet på skulen.

Sjå også på innhaldet på linja du ønskjer å følgje.

Våre forventninger til deg

Du er villig til å delta på linja så godt du kan utifrå føresetnadene dine, både sosialt og fagleg. Du vil gjerne samarbeide med skulen for å einast om kva tilpassing som er ønskjeleg og nødvendig for di deltaking på linje og i skulemiljøet. Du ynskjer å gjere ein innsats for å oppleve eit år med trivsel, meistring og utvikling i ditt eige liv.

Alle dagane startar med ei morgonsamling der alle er samla. Det er flest linjetimar på vår timeplan, då er nokre av linjene ofte på tur, andre har ofte treningsøkter eller anna undervisning. Fleire av dagane har vi også fellestimar eller valfagstimar. På laurdag har vi eit seminar med forskjellige tema kvar veke.

 • Vi startar 21. august. Oppstartsdagar.
 • September: Felles overnattingstur.
 • Oktober: Haustferie 1.-10. oktober.
 • November: Julemesse.
 • Desember: Fotballcup, førjulsaktivitetar.
 • Juleferie 17. desember - 5. januar.
 • Januar: Nyttårsball. Volleyballinja har oppkøyring til skule-NM.
 • Februar: Vinterferie 18.-27. februar.
 • Reiseperiode ca to veker før påske
 • Påskeferie: 8. - 20. april
 • Mai: Avslutning 7. mai.

Du skal velje to valfag á to timar pr veke. Du skal velje nye fag tre gongar i løpet av året.
Dei faga vi har på denne lista er eksempel på fag som kan bli, basert på erfaringar dei siste åra. Det kan bli annleis neste skuleår.

Ballspel

Ulike ballspel på mosjonsniva, passar for alle. Det skal vere gøy å halde seg i form.

Band

Bandet har ein viktig funksjon i skulen si årlege musikaloppsetting. Dkulen har tilgang til dei vanlegaste bandinstrumenta, i tillegg kan du sjølvsagt ha med eige instrument.

Basketball

Enkelt nivå, passar for alle.

Dans

Vi har høgt utdanna danselærar og to gode dansesalar med spesialparkett. Du lærer fleire typer dans, og gruppa har ein viktig funksjon i skulen si musikaloppsetting.

Dokumentar og diskusjon

Vi ser aktuelle dokumentarfilmar og diskuterer innhaldet. Faget tek opp aktuelle saker som dukkar opp i nyheter og offentlege diskusjonar.

Fotball

Fotball på mosjonistniva på kunstgrasbane. Lærar som har vore aktiv fotballspelar.

Internasjonal matlaging

På vår skule har vi lærarar frå mange land. Desse tek med seg sine mattradisjonar, noko du vil ha stor glede av i dette valfaget.

Klatring

Pris: 700,-

Innandørs klatring i nytt klatresenter. Prisen er ikkje fastsett.

Mat på bål

Matlaging på bål når du er på tur.

Mat-auk

Vi haustar av det naturen gir og lagar mat av det. Bær og sopp, frukt og grønt. Fisking i sjø og vatn.

Minikor

Å synge fleirstemt i ensemble. Også solistoppgåver dor den som vil det.

Motivasjon

Korleis motivere seg sjølv og andre for å oppnå eigne og felles mål.

Multisport

Ulike idrettar og aktivitetar som passar for dei fleste.

Piano

Begynnaropplæring i små grupper.

Podkast

Lær å lage eigne podcasts med enkle midlar.

Politikk og samfunn

Kunnskap og debatt rundt aktuelle skaer i samfunnet som vedgår oss alle.

Regi og drama

Elevane er med og lagar årets musikalforestilling.

Spikeball

Spikeball eit nytt dynamisk og morosamt 360 graders spel som begeistrar! Reglane er lette å lære og det er eit spel med høgt aktivitetsnivå.

Strikking

Å halde liv i eit gammalt handverk som også er nyttig i dag.

Styrketrening

Nytt treningsstudio. Du får lære korleis du skal trene fornuftig for å oppnå betre fysisk form.

Topptur

Korte dagsturar i naturen som ligg nær oss.

Volleyball for alle

Skulen har volleyball på høgt nivå, men valfaget er for alle som vil spele på mosjonsnivå. Kanskje får vi eit mix-lag som stiller i skule-NM? Eller spelar kun for gøy. Du bestemmer.

På Sunnfjord Folkehøgskule møter du idrettsutøvarar, dansarar, gamers, naturelskarar, dei som skal redde verda og mange fleire. Vi trur på ulikskap!
Du kan bidra til at folkehøgskuleåret blir ditt livs viktigaste. Vi vil vi at du tek ansvar for både deg sjølv, folka rundt deg og for globale spørsmål. 

Linjer ved skulen

Les mer om skolen

Søk på linjaMeir om skulenSkulen si nettside

Dette seier tidlegare elevar

Marta Strand

Eg syns det er veldig kjekt å gå på Sunnfjord Folkehøgskule. Det skjer alltid mykje eg kan delta på, og eg har blitt meir sjølvstendig både i ansvaret for meg sjølv og sosialt. Eg tørr å ta meir kontakt med folk og har fått mange nye venner

Frå bloggen

Bo- og arbeidstrening på folkehøgskole

Folkehøgskole skal være for alle! Her finner du mer informasjon om det tilrettelagte tilbudet for ungdom med utviklingshemming. Det lønner seg å planlegge skoleåret i ...

Les meir på bloggen ▷

Bestill katalogen for 2021/2022

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen

Linjer som liknar denne

Kreativ Livslære

Bjerkely folkehøyskole
Ledig plass
Heilårskurs16 t/ukeKristen

Tilrettelagt Rønningen (på en av skolens linjer)

Rønningen folkehøgskole
Ledig plass
HeilårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Allround

Lundheim folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs B9 t/ukeKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Allround Aktiv

Lundheim folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs A9 t/ukeKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Musikk Bo Fritid

Musikkfolkehøgskolen Viken
Ledig plass
Heilårskurs9 t/ukeKristen

Friluftsliv / Bu og fritid

Nordfjord folkehøgskule
Ledig plass
HeilårskursKristen

Botrening

Grenland Folkehøgskole
Ledig plass
HeilårskursKristen

Friluftsliv

Peder Morset folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Drone & kamera

Peder Morset folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Fotball tilrettelagt

Peder Morset folkehøgskole
Få ledige plasser
Heilårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Flexi - aktiv livsstil

Peder Morset folkehøgskole
Få ledige plasser
Heilårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Bo.Aktiv

Sunnmøre Folkehøgskule
Ledig plass
HeilårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Musikk, Bu og Fritid

Manger Folkehøgskule
Venteliste
Heilårskurs21 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

MatLyst

Peder Morset folkehøgskole
Få ledige plasser
Heilårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Bu og fritid

Fjordane folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs18 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Friluftsliv Ingen grenser - botrening

Alta folkehøgskole
Ledig plass
HeilårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Design & håndverk

Peder Morset folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Bo og fritid

Jæren folkehøgskule
Få ledige plasser
Heilårskurs12 t/ukeFrilynt

Aktiv - Friluftsliv og Botrening

Folkehøgskolen Nord-Norge
Ledig plass
Heilårskurs18 t/ukeKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Arbeidstrening

Peder Morset folkehøgskole
Venteliste
Heilårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Botrening & Aktiv fritid

Stavern folkehøyskole
Ledig plass
Heilårskurs30 t/ukeKristen

Hesteliv

Peder Morset folkehøgskole
Få ledige plasser
Heilårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere