Til hovedinnhold

Halvparten av alle folkehøgskoler kan ta inn flyktninger som elever i januar

Nesten alle norske folkehøgskoler har allerede i dag prosjekter eller samarbeid i forhold til flyktninger. Flere har tatt inn flyktninger som elever og mange står klar.

Soltun folkehøgskole har ti unge flyktninger på linjen Norsk språk og kultur. Flyktningene deler også av deres kultur - for eksempel med kaker fra hjemlandet.

Soltun folkehøgskole har ti unge flyktninger på linjen Norsk språk og kultur. Flyktningene deler også av deres kultur – for eksempel med kaker fra hjemlandet.

I en spørreundersøkelse blant norske folkehøgskoler svarer halvparten at de kan ta inn unge flyktninger som elever allerede fra januar. De fleste har mulighet til å ta inn flyktninger som elever fra skolestarten høsten 2016.

Nesten alle gjør noe

Undersøkelsen viser også at nesten alle folkehøgskoler har prosjekter i forhold til flyktninger. Flere skoler har tatt inn flyktninger som elever og mange har prosjekter i forhold til lokale flyktningemottak.

Tre flyktningar/elevar byrjar på skolen over jul.  Bur i eige hus som kommunen leiger av oss i og med at dei skal bu her lenge og over feriane.  Fyrste halvåret vil dei fylgje ei line (Kultur, Helse Livsstil), men med ekstra vekt på norskundervisning for framandspråklege i regi av skolen.  Så vel dei linefag på lik line med alle andre og går som vanlege elevar (med noko norskopplæring) heile det neste skoleåret.

Vefsn folkehøgskole på Mosjøen mottak.

Vefsn folkehøgskole på besøk på Mosjøen mottak.

En tredjedel av skolene inviterer flyktninger til skolen og har ulike prosjekter med dem og de fleste skoler har ulike former for innsamlingsaksjoner.

Vi har nært samarbeid med transittmottaket.Støtter, sammen med andre lokale aktører, integreringsprosessen av bosatte flyktninger – for eksempel besøker en gruppe på 20-25 syriske flyktninger skolen annenhver fredag.

Skolen har tatt et initiativ overfor ordfører og rådmann der vi ønsker å bidra til at kommunen kan ta i mot FLERE flyktninger – spesielt enslige mindreårige. Vi ønsker at kommunestyret skal vedta bosetting av inntil 10 enslige mindreårige, og at bosettingen skal starte med ett skoleår på folkehøgskolen vår.

Viktig for elevene

Flere av folkehøgskolene trekker fram at elevene deres har tatt initiativ i forhold til flyktningeprosjekter.

Det er elevene som har styrt aktiviteten vi har hatt og har forsatt en aksjonskomite blant elevene.

På noen skoler har de internasjonale linjene  tatt mye av ansvaret og på andre skoler er det opprettet valgfag i ulike flyktningerelaterte temaer.  Det er også eksempler på at andre typer linjer bruker linjens innhold i samværet med flyktninger.

Elevene deltar ved språkundervisning samt strikkeaftener og lek med barn på asylmottaket. De mottar unge flyktninger på skolen til sport og sosialt samvær.

Ønsker å gjøre mer

Folkehøgskolene har tilbudt at de kan ta imot rundt 300 unge flyktninger som elever i løpet av 2016, fordelt på landets mange folkehøgskoler. Disse elevene vil da få språkopplæring og kunnskaper om Norge og vil i tillegg få en god start på livet i Norge siden de vil bli godt kjent med deres norske medelever.

Folkehøgskolenes tilbud er vesentlig billigere enn det man ellers betaler for å gi flyktninger et sted å bo: Et fullt folkehøgskoleopphold med kost og losji, undervisning og et sosialt nettverk vil koste 450 kr/døgn – mot 800 kr/døgn som bare kost og losji ellers koster. Folkehøgskolene skal nemlig ikke gå med overskudd og tar derfor kun prisen det koster å ha en elev på skolen.

Med enkle forskriftsendringer vil det i tillegg kunne arrangeres kortere kurs – for eksempel språkopplæring – for flyktninger som bor utenfor folkehøgskolene.

2